Belarus - Record International Players

 • Appearances for Belarus National Team
 • Goalscoring for Belarus National Team

 • Last match included: Bulgaria-Belarus, 26 Feb 2020
  

  Appearances for Belarus National Team

   
  Name              First/Last   Caps Goals  Name in Belarussian Transcription
  Alexandr KULCHIY        1996-2012   102   5   Alyaksandr Kulchy
  Sergei GURENKO         1994-2006    80   3   Syarhei Hurenka
  Aleksandr HLEB        * 2001-2019    80   6   Alyaksandr Hleb
  Sergei OMELYUNCHUK       2002-2011    74   1   Syarhei Amelyanchuk
  Sergei KORNILENKO       * 2003-2016    78   17   Syarhei Karnilanka
  Timofey KALACHEV       * 2004-2016    76   10   Tsimafei Kalachou
  Sergei KISLYAK        * 2009-2019    71   9
  Aleksandr MARTINOVICH     * 2009-2019    71   2 
  Sergei SHTANIUK         1995-2007    71   3   Syarhei Shtanyuk
  Stanislav DRAGUN       * 2011-2020    66   11
  Igor SHITOV          * 2009-2019    66   1
  Maksim ROMASHCHENKO       1998-2008    63   20   Maksim Ramashchanka
  Yuriy ZHEVNOV         * 2003-2015    58   0   Yury Zhaunou
  Valentin BELKEVICH       1992-2005	56   10   Valyantsin Byalkevich
  Anton PYTSILA         * 2008-2019    56   6
  Igor STASEVICH        * 2007-2020    54   5
  Yegor FILIPENKO        * 2007-2017    52   1
  Vitaly KUTUZOV        * 2002-2011    52   13   Vital Kutuzau  
  Andrei OSTROVSKIY       	1994-2005	52	1   Andrei Astrouski
  Vitali RODIONOV        * 2007-2017    48   10
  Vyacheslav HLEB        * 2004-2011    45   12   Vyachaslau Hleb
  Maksim BORDACHEV       * 2009-2017    44   2
  Dmitry VERKHOVTSOV      * 2008-2014    44   3
  Denis POLYAKOV        * 2010-2019    42   1 
  Vladimir KORYTKO       * 2002-2012    40   3   Uladizmir Karytska 
  Alexandr KHATSKEVICH      1993-2005	38	4   Alyaksandr Khatskevich  
  Sergei KRIVETS        * 2009-2016    38   5 
  Vitaly BULYGA          2003-2008    37   8   Vital Bulyha 
  Andrei LAVRIK         	1997-2005	37	1   Andrei Lauryk 
  Denis KOVBA           2002-2006    36   1   Dzyanis Kouba 
  Yan TIGOREV          * 2005-2014    35   1
  Ivan MAEVSKI         * 2015-2019    34   0
  Pavel NEKHAYCHUK       * 2011-2020    34   4
  Erik YAKHIMOVICH        	1993-2001	34	0   Erik Yakhimovich
  Sergey BALANOVICH       * 2012-2018    33   2 
  Syarhey PALITSEVICH      * 2014-2020    33   1
  Gennadiy TUMILOVICH      	1998-2004	32	0   Henadz Tumilovich 
  Maksim VOLODKO        * 2014-2019    32   2
  Aleksandr YUREVICH      * 2006-2011    32   0
  Alexandr LUKHVICH       	1996-2003	31	0   Alyaksandr Lukhvich 
  Sergei YASKOVICH        	1994-2005	31	0   Syarhei Yaskovich 
  Renan BRESSAN         * 2012-2018    29   3 
  Petr KACHURO          	1994-2002	29	5   Pyotr Kachura  
  Vladimir MAKOVSKIY       	1995-2006	28	4   Uladzimir Makouski
  Michail GORDEICHUK      * 2013-2019    26   4 
  Vasiliy KHOMUTOVSKIY      2001-2008    26   0   Vasil Khamutouski 
  Radislav ORLOVSKIY       	1992-2000	26	2   Radzislau Arlouski
  Valeriy SHANTALOSOV      	1992-2002	26	0   Valery Shantalosau 
  Sergei VEREMKO        * 2008-2014    26   0   Syarhei Veremka 
  Vasiliy BARANOV        	1995-2001	25	3   Vasil Baranau
  Sergei GERASIMETS       	1992-1999	25	7   Syarhei Herasimets 
  Mikhail SIVAKOV        * 2010-2019    25   1
  Dzyanis LAPTSEW        * 2015-2020    24   0
  Roman VASILYUK         	2000-2008	24   10   Raman Vasilyuk 
  Vladimir SHUNEIKO       	2000-2003	23	1   Uladzimir Shuneika 
  Igor TARLOVSKIY         1999-2005	22	1   Ihar Tarlouski  
  Oleg VERETILO         * 2011-2019    20   0 
  Sergey CHERNIK        * 2013-2019    19   0
  Vyacheslav GERASHCHENKO    	1997-2000	19	0   Vyachaslau Herashchanka
  Andrey HARBUNOV        * 2015-2019    19   0
  Pavel SAVITSKIY        * 2014-2019    19   4 
  Maksim SKAVYSH        * 2013-2019    19   2
  Andrei SATSUNKEVICH    	1993-1998	18	0   Andrei Satsunkevich 
  Leonid KOVEL         * 2004-2011    17   3
  Mikalay SIGNEVICH       * 2014-2019    17   1
  Sergei SOSNOVSKY       * 2009-2011    17   0
  Alexandr CHAIKA        	1995-2000	16	0   Alyaksandr Chaika 
  Alyaksandr HUTOR       * 2013-2019    16   0
  Mikita KORZUN         * 2016-2020    16   0
  Yuri KOVALEV         * 2017-2019    16   0
  Pavel PLASKONNY        * 2006-2012    16   1
  Vitaliy TRUBILO        * 2011-2014    16   0 
  Syarhey MATVEICHYK      * 2014-2020    15   0
  Myroslav ROMASHCHENKO   	1994-1998	15	1   Miraslau Ramashchanka 
  Anton SAROKA         * 2017-2019    15   7
  Pavel SITKO          * 2008-2013    15   2
  Oleg STRAHANOVICH        2006-2008    15   0
  Andrei DOVNAR       	1995-1997	14	0   Andrei Dounar 
  Dmitry LENTSEVICH       * 2006-2010    14   0
  Dmitri MOLOSH         * 2006-2011    14   0
  Edgar OLEKHONOVICH      * 2013-2014    14   1
  Nikolai KASHEVSKIY       2006-2009    13   0
  Aleksandr PAVLOV       * 2008-2013    13   0
  Artem RADKOV         * 2006-2013    13   0
  Nikolai RYNDYUK        	1997-2001	13	3   Mikalai Ryndzyuk 
  Alexandr TAIKOV     	1992-1996	13	1   Alyaksandr Taikou  
  Gennady BLIZNYUK        2004-2009    12   4
  Pavel RODNENOK      	1994-1996	12	0   Pavel Radnyonak 
  Alexandr KHRAPKOVSKIY      2002-2004    11   0   Alyaksandr Khrapkouski
  Vitaly VOLODENKOV        2001-2006    11   0   Vital Valadzyankou
  Andrei YUSIPETS     	1994-1996	11	0   Andrei Yusipets 
  Vladimir ZHURAVEL    	1993-1997	11	0   Uladzimir Zhuravel
  Artem KONTSEVOIY        2006-2008    10   0
  Alyaksey RYAS         * 2016-2018    10   1
  Vadim SKRIPCHENKO       	1997-2001	10	2   Vadzim Skrypchanka 
  
  * still active
  
  

  Goalscoring for Belarus National Team

  
  Name              First/Last   Goals  Name in Belarussian Transcription
  
  Maksim ROMASHCHENKO       1998-2008   20   Maksim Ramashchanka 
  Sergei KORNILENKO       * 2003-2016   17   Syarhei Karnilanka
  Vitaly KUTUZOV         2002-2011   13   Vital Kutuzau
  Vyacheslav HLEB        * 2004-2011   12   Vyachaslau Hleb
  Stanislav DRAGUN       * 2011-2020   11
  Valentin BELKEVICH       	1992-2005   10   Valyantsin Byalkevich 
  Timofey KALACHEV       * 2004-2016   10   Tsimafei Kalachou 
  Vitali RODIONOV        * 2007-2017   10
  Roman VASILYUK         	2000-2008   10   Raman Vasilyuk  
  Sergei KISLYAK        * 2009-2019    9
  Vitaly BULYGA          2003-2008    8   Vital Bulyha   
  Sergei GERASIMETS       	1992-1999	7   Syarhei Herasimets 
  Anton SAROKA         * 2017-2019    7
  Aleksandr HLEB        * 2001-2019    6   Alyaksandr Hleb
  Anton PYTSILA         * 2008-2019    6
  Petr KACHURO          	1994-2002	5   Pyotr Kachura 
  Sergei KRIVETS        * 2009-2016    5 
  Alexandr KULCHIY        1996-2012    5   Alyaksandr Kulchy
  Igor STASEVICH        * 2007-2020    5
  
  * still active
  
  

  About this document

  With thanks to Mike Dryomin and http://www.belarusfootball.com

  Prepared and maintained by Roberto Mamrud for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

  Author: Roberto Mamrud (roberto.mamrud@gmail.com)
  Last updated: 5 Mar 2020

  (C) Copyright Roberto Mamrud and RSSSF 2002/20
  You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.