Belarus - Details of International Matches


Overview File

International Friendly
20/07/1992 Vilnius (Lit) Attendance: 3,500 Lithuania 1-1
Belarus (HT 1-0)
Scorer: Orlovsky 50
Booked: Lukin
Team: Kurbyko, Rodnionok (Lukhvich 49), Lesun, Belkevich
(Klimovitch 87), Orlovsky, Taykov, Zhuravel, Shukanov
(Lukin 73), Meleshko (Baranovskiy 68), Kashenstev,
Velitchko (Konovalov 76),

International Friendly
28/10/1992 - Minsk (Bela) Attendance: 10,000 Belarus 1-1
Ukraine (HT 0-0)
Scorer-Gotsmanov 49 - Booked: Antonovich, Lesun
Team: Shantalosov, Orlovskiy, Lesun, Demenkovets
(Belkevich 46), Zygmantovich, Taykov, Antonovich
(Gotsmanov 46), Aleynikov, Gerasimets (Kukar 76),
Metlitsky, Velichko

International Friendly
27/01/1993 - Guayaquil (Ecu) Attendance: 38,000 Ecuador 1-
1 Belarus (HT 1-0)
Scorer- Gerasimets 69
Team: Shantalosov, Taykov, Orlovskiy, Lesun (Yakhimovich
55), Khatskevich (Shukanov 66), Kashentev, Aleynikov
(CAPT), Gotsmanov (Gerasimets 50), Belkevich (Baranovskiy
60), Demenkovets (Zhuravel 50), Velichko

International Friendly
30/01/1993 - Lima (Per) Attendance: 10,000 Peru 1-1
Belarus (HT 1-1)
Scorer- Orlovskiy 3 - Booked: Kashentsev, Khatskevich -
Sent Off: Orlovskiy
Team: Satsunkevich, Taykov, Orlovskiy, Lesun (Vekhtev
87), Khatskevich, Aleynikov (CAPT), Kashentsev,
Gotsmanov, Belkevich (Yakhimovich 59), Demenkovets
(Zhuravel 46), Velichko (Baranovskiy 88)

International Friendly
12/05/1993 Belarus Attendance: Unknown Belarus 0-1
Moldova

International Friendly
25/05/1994 - Kiev (Ukr) Attendance: 12,000 Ukraine 3-1
Belarus (HT 0-1)
Scorer- Belkevich 45 - Booked: Gerasimets
Team: Satsunkevich, Khripach (Gurenko 70), Lesun,
Belkevich (Yakhimovich 86), Ostrovskiy, Taykov,
Gerasimets, Yusipets (Demenkovets 80), Metlitskiy,
Shukanov (Shirokiy 51), Kachuro (Vechtev 59)

International Friendly
17/08/1994 - Radom (Pol) Attendance: 7,000 Poland 1-1
Belarus (HT 1-1)
Scorer- Vergeychik 38 - Booked: Mir.Romashchenko,
Yusipets
Team: Satsunkevich, Konoplev, Sysoev, Sosnitskiy, Kulanin
(Gurenko 78), Khripach (Khmelnitskiy 46),
Mir.Romaschenko, Belkevich (Yusipets 66), Vergeychik,
Kachuro, Yaromko (Yaskovich 90)

European Championship Qualifier
07/09/1994 - Oslo (Nor) Attendance: 16,739 Norway 1-0
Belarus (HT 0-0)
Booked: Gerasimets, Antonovich
Team: Shantalosov, Gurenko, Sosnitskiy, Khatskevich,
Yakhimovich, Zygmantovich, Antonovich, Markhel,
Gerasimets, Metlitskiy, Kulanin (Kachuro 46)

European Championship Qualifier
12/10/1994 - Minsk (Bela) Attendance: 6,549 Belarus 2-0
Luxembourg (HT 0-0)
Scorers- Mir.Romashchenko 68, Gerasimets 76 - Booked:
Metlitskiy
Team: Shantalosov, Gurenko, Rodnenok (Sosnitskiy 80),
Metlitskiy, Yakhimovich, Zygmantovich, Gerasimets,
Markhel (Antonovich 65), Aleynikov, Mir.Romaschenko,
Shukanov

European Championship Qualifier
16/11/1994 - Minsk (Bela) Attendance: 5,711 Belarus 0-4
Norway (HT 0-2)
Team: Shantalosov, Yaskovitch, Rodnenok, Metlitskiy,
Yakhimovich, Zygmantovich, Antonovich, Markhel (Yusipets
46), Gerasimets, Mir.Romaschenko (Gurinovich 82),
Shukanov

European Championship Qualifier
29/03/1995 - Ostrava (Cz) Attendance: 4,981 Czech
Republic 4-2 Belarus (HT 2-1)
Scorers: Gerasimets 44, Gurinovich 88 - Booked:
Zygmantovich, Taykov
Team: Shantalosov, Gurenko, Sosnitskiy, Taykov,
Yakhimovich (Rodnenok 77), Zygmantovich, Gerasimets,
Zhuravel (Kashentsev 81), Yusipets, Metlitskiy,
Gurinovich

European Championship Qualifier
26/04/1995 - Minsk (Bela) Attendance: 6,915 Belarus 1-1
Malta (HT 0-0)
Scorer: Taykov 57 - Booked: Metlitskiy
Team: Satsunkevich, Gurenko, Taykov, Metlitskiy (Rodnenok
70), Zhuravel, Zygmantovich, Gerasimets, Yusipets
(Kachuro 76), Antonovich, Gurinovich, Shukanov

European Championship Qualifier
07/06/1995 - Minsk (Bela) Attendance: 22,000 Belarus 1-0
Netherlands (HT 1-0)
Scorer: Gerasimets 27 - Booked: Antonovich
Team: Shantalosov, Gurenko, Dovnar (Kashentsev 86),
Rodnenok, Taykov, Zygmantovich, Gerasimets, Zhuravel,
Mir.Romaschenko (Antonovich 54), Yusipets, Kachuro

International Friendly
29/07/1995 - Vilnius (Lit) Attendance: 1,000 Lithuania 1-
1 Belarus (HT 1-0)
Scorer: Kachuro 73 - Booked: Rodnenok, Gurenko,
K.Kovalenko
Team: Satsunkevich, Gurenko, Dovnar, Rodnenok, Taykov,
Khatskevich (Khmelnitskiy 46), K.Kovalenko, Chayka
(Shavrov 69), A.Kovalenko (Shtanyuk 87), Shukanov
(V.Makovsky 67), Kachuro

European Championship Qualifier
06/09/1995 - Rotterdam (Ned) Attendance: 22,500
Netherlands 1-0 Belarus (HT 0-0)
Booked: Zygmantovich, Satsunkevich
Team: Satsunkevich, Gurenko, Dovnar, Rodnenok, Taykov,
Zygmantovich, Gerasimets, Zhuravel (Vekhtev 89),
Mir.Romaschenko (Vergeychik 85), Yusipets (Kashentsev
68), Kachuro

European Championship Qualifier
07/10/1995 - Minsk (Bela) Attendance: 9,500 Belarus 0-2
Czech Republic (HT 0-1)
Booked: Gerasimets
Team: Shantalosov, Gurenko, Dovnar, Rodnenok, Taykov,
Yusipets (Baranov 74), Gerasimets, Zhuravel, Belkevich,
Kashentsev, Kachuro

European Championship Qualifier
11/10/1995 - Luxembourg (Lux) Attendance: 4,200
Luxembourg 0-0 Belarus (HT 0-0)
Booked: Dovnar
Team: Shantalosov, Gurenko, Dovnar, Rodnenok, Taykov,
Yusipets, Zhuravel, Belkevich, Kashentsev (Vergeychik
88), Kachuro, Gerasimets

European Championship Qualifier
12/11/1995 - Valletta (Malt) Attendance: 3,025 Malta 0-2
Belarus (HT 0-0)
Scorers: Gerasimets 78,82 - Booked: Metlitskiy
Team: Shantalosov, Gurenko, Dovnar, Khmelnitskiy
(Belkevich 42), Taykov, Zygmantovich (Yusipets 60),
Gerasimets, Baranov, Maleev (Makovski 75), Metlitskiy,
Kachuro

International Friendly
14/02/1996 - Izmir (Turk) Attendance: 25,000 Turkey 3-2
Belarus (HT 2-1)
Scorers: Belkevich 8, Shtanyuk 49 - Booked: Satsunkevich,
Velichko, Khatskevich
Team: Satsunkevich, Gurenko, Dovnar (Ostrovsky 46),
Shtanyuk, Khatskevich, Rodnenok, Gerasimets (V.Makovsky
78), Maleev, Belkevich, Kulchij (Avgul 89), Kachuro
(Velichko 46)

International Friendly
27/03/1996 - Bratislava (Svk) Attendance: 6,000 Slovakia
4-0 Belarus (HT 2-0)
Booked: Baranov
Team: Shantalosov, Gurenko, Dovnar (Maleev 46), Shtanyuk,
Yakhimovich, Rodnenok, Chayka, Baranov, Belkevich,
Mir.Romaschenko (Kulchij 76), Kachuro (Gerasimets 46)

International Friendly
01/05/1996 - Mielec (Pol) Attendance: 12,000 Poland 1-1
Belarus (HT 1-0)
Scorer: Kachuro 61
Team: Shantalosov (Satsunkevich 46), Dovnar (Kachuro 46),
Oreshnikov, Rodnenok, Khatskevich, Sinichin (Khripach
62), Chayka (Kulchij 54), Maleev (Klimovich 86),
Belkevich, Mir.Romaschenko, Kashentsev

International Friendly
27/05/1996 - Molodechno (Bela) Attendance: 5,200 Belarus
2-2 Azerbaijan (HT 0-0)
Scorers: Kachuro 49pen, Kulchij 59 - Booked: Taykov
Team: Satsunkevich (Shantalosov 46), Gurenko,
Khatskevich, Shtanyuk, Taykov (Yakhimovich 46),
Vergeychik (Kashentsev 46), Maleev (Kulchij 46), Baranov,
Belkevich, Mir.Romaschenko (Chayka 76), V.Makovsky
(Kachuro 46)

World Cup Qualifier
01/06/1996 - Stockholm (Swe) Attendance: 30,014 Sweden 5-
1 Belarus (HT 2-0)
Scorer: Belkevich 74 - Booked: Khatskevich,
Mir.Romaschenko
Team: Satsunkevich, Gurenko, Khatskevich, Shtanyuk,
Maleev, Vergeychik, Kashentsev (Kulchij 62), Baranov,
Belkevich, Mir.Romaschenko (Kachuro 56), V.Makovsky

International Friendly
31/07/1996 - Minsk (Bela) Attendance: 1,000 Belarus 2-2
Lithuania (HT 1-1)
Scorers: Kulchij 24, Vasilyev 88
Team: Y.Svirkov (Afanasenko 46), Dyatlov, Bezmen, Sysoev
(Korol 46), Klimovich, Lukhvich, Kulchij (Orlovskiy 46),
Maleev (Vasilyev 46), Losovsky, Khlebosolov (Razumov 62),
Putrash

International Friendly
20/08/1996 - Furt (Ger) Attendance: 100 Belarus 0-1 UAE
(HT 0-1)
Team: Yekimov (Drozd 46), Lyubchuk (Doroshkevich 55),
Bezmen, Dyatlov, Boltrushevich, Korol, Klimovich, Chayka
(Lisovsky 74), Yusipets, Khlebosolov (Razumov 55),
Vekhtev (Putrash 76)

World Cup Qualifier
31/08/1996 - Minsk (Bela) Attendance: 7,500 Belarus 1-0
Estonia (HT 1-0)
Scorer: V.Makovsky 35 - Booked: Kachuro
Team: Shantalosov, Gurenko, Orlovskiy, Shtanyuk,
Yakhimovich, Oreshnikov, Kulchij, Baranov, Belkevich,
V.Makovsky (Chernyavskij 75), Kachuro (Mir.Romaschenko
88)

World Cup Qualifier
05/10/1996 - Tallinn (Est) Attendance: 1,500 Estonia 1-0
Belarus (HT 0-0)
Team: Shantalosov, Gurenko, Ostrovskiy, Shtanyuk,
Khatskevich, Vergeychik (Baranov 43) (Chernyavskij 77),
Kulchij, Maleev, Belkevich, V.Makovsky, Kachuro

World Cup Qualifier
09/10/1996 - Minsk (Bela) Attendance: 7,300 Belarus 1-1
Latvia (HT 1-1)
Scorer: V.Makovsky 78
Team: Shantalosov, Gurenko, Ostrovskiy, Shtanyuk, Bezmen,
Orlovskiy, Kulchij, Maleev, Chernyavskij (Vergeychik 89),
V.Makovsky, Kachuro (Vyazhevich 82)

International Friendly
05/01/1997 - Alexandria (Egy) Attendance: 10,000 Egypt 2-
0 Belarus (HT 1-0)
Booked: V.Makovsky
Team: Shantalosov (Afanasenko 73), Bezmen (Yaskovich 76),
Shtanyuk, Polyakov (Dovnar 65), Geraschenko, Orlovskiy,
Antonovich, Chernyavskij (Packo 38), Kulchij (Zhuravel
55), Khlebosolov (M.Makovsky 67), V.Makovsky

International Friendly
26/02/1997 - Podebrady (Czr) Attendance: 7,500 Czech
Republic 4-1 Belarus (HT 1-1)
Scorer: Razumov 40
Booked: Silo, Poljakov, Chrapkovskij, Kaskar
Team: Gajev, Silo, Lasovskij, Poljakov (Denisjuk 69),
Skripchenko, Chrapkovskij, Osipovic (Lobanov 56), Kaskar,
M.Makovsky, V.Makovsky (Gormas 85), Razumov

World Cup Qualifier
30/04/1997 - Riga (Lat) Attendance: 4,200 Latvia 2-0
Belarus (HT 1-0)
Booked: Khatskevich, Yakhimovich, Kachuro
Team: Shantalosov, Gurenko, Ostrovskiy, Shtanyuk,
Yakhimovich, Khatskevich (Geraschenko 46), Antonovich
(Gerasimets 46), Orlovskiy (V.Makovsky 66), Belkevich,
Metlitsky, Kachuro

World Cup Qualifier
08/06/1997 - Minsk (Bela) Attendance: 15,000 Belarus 0-1
Scotland (HT 0-0)
Booked: Shtanyuk 56
Team: Satsunkevich, Gurenko, Ostrovskiy, Lavrik,
Yakhimovich, Shtanyuk, Gerasimets, Orlovskiy (Balashov
66), Dovnar (Belkevich 53), Mir.Romaschenko, Khlebosolov
(V.Makovsky 61)

International Friendly
05/08/1997 - Minsk (Bela) Attendance: 5,000 Belarus 2-3
Israel (HT 0-0)
Scorers: Skripchenko 73, Ridnyuk 90
Team: Yevovich (Varivonchik 72), Dovnar, Grishchenko,
Yaskovich, Kushnir (Khripach 58), Gurenko, Zhuravel,
Boyko (Skripchenko 72), Balashov (Lukashenko 76),
Gerasimets, Khlebosolov (Ridnyuk 63)

World Cup Qualifier
20/08/1997 - Minsk (Bela) Attendance: 9,000 Belarus 1-2
Sweden (HT 1-0)
Scorer: Gurenko 38 - Booked: Lavrik, Kachuro, Shtanyuk,
Mir.Romaschenko, Geraschenko, Ostrovskiy - Sent Off:
Mir.Romaschenko
Team: Shantalosov, Geraschenko, Lavrik (Yaskovich 23),
Shtanyuk, Ostrovskiy, Mir.Romaschenko, Gurenko, Orlovskiy
(Balashov 58), Belkevich, Gerasimets (Khlebosolov 67),
Kachuro

World Cup Qualifier
07/09/1997 - Aberdeen (Scot) Attendance: 20,160 Scotland
4-1 Belarus (HT 1-0)
Scorer: Kachuro 73pen - Booked: Dovnar, Lavrik
Team: Shantalosov, Lavrik, Geraschenko, Dovnar,
Ostrovskiy, Gurenko (Orlovskiy 51), Zhuravel
(Chernyavskij 63), Kulchij, Gerasimets (Balashov 77),
Belkevich, Kachuro

World Cup Qualifier
10/09/1997 - Minsk (Bela) Attendance: 7,000 Belarus 0-1
Austria (HT 0-0)
Booked: Geraschenko, Kachuro
Team: Satsunkevich, Geraschenko, Shtanyuk, Ostrovskiy,
Dovnar (Orlovskiy 77), Mir.Romaschenko, Chernyavskij
(Gerasimets 55), Gurenko, Belkevich, Kulchij, Kachuro

World Cup Qualifier
11/10/1997 - Vienna (Aust) Attendance: 48,500 Austria 4-0
Belarus (HT 4-0)
Booked: Kulchij, Ostrovskiy
Team: Satsunkevich, Orlovskiy, Shtanyuk, Ostrovskiy,
Lavrik, Mir.Romaschenko, Gerasimets (Chernyavskij 78),
Gurenko, Kulchij, Belkevich (Balashov 54) (Razumov 83),
V.Makovsky

International Friendly
07/06/1998 - Minsk (Bela) Attendance: 6,500 Belarus 5-0
Lithuania (HT 2-0)
Scorers: Ostrovsky 10, Gerasimets 45, V.Makovsky 54,
Baranov 66, Max.Romaschenko 81pen - Booked: Shtanyuk,
Yaskovich, Kulchij, Kashkar
Team: Satsunkevich (Tumilovich 46), Yaskovich (Kashkar
42), Ostrovsky, Geraschenko (Boltrushevich 75), Shtanyuk,
Orlovskiy (Max.Romaschenko 67), Kulchij, Baranov (Gorovoj
67), Belkevich, V.Makovsky (Mazur 58), Gerasimets (Chayka
61)

International Friendly
19/08/1998 - Vilnius (Lit) Attendance: 700 Lithuania 0-3
Belarus (HT 0-2)
Scorers: Ostrovsky 43, V.Makovsky 44, Max.Romaschenko 76
- Booked: Ostrovsky, Geraschenko
Team: Satsunkevich, Yakhimovich, Shtanyuk, Geraschenko,
Ostrovsky (Kulchij 53), Khatskevich, Gurenko, Baranov
(Orlovskiy 51), Belkevich (Max.Romaschenko 66),
Gerasimets (Chayka 50), V.Makovsky (Mazur 67)

European Championship Qualifier
05/09/1998 Minsk (Bela) Attendance: 34,000 Belarus 0-0
Denmark (HT 0-0)
Team: Satsunkevich, Iakimovich, Lavrik, Shtanyuk,
Ostrovskiy, Khatskevich, Mir.Romaschenko (Geraschenko
40), Belkevich, Baranov, Gurenko, V.Makovsky
(Max.Romaschenko 89)

European Championship Qualifier
14/10/1998 - Cardiff (Wal) Attendance: 10,371 Wales 3-2
Belarus (HT 1-1)
Scorers: Gurenko 20, Belkevich 48 - Booked: Gurenko,
Khatskevich, Geraschenko
Team: Satsunkevich, Lavrik, Iakimovich, Shtanyuk,
Ostrovskiy, Geraschenko (Max.Romaschenko 88),
Khatskevich, Baranov (Gerasimets 69), Gurenko, Belkevich,
V.Makovsky (Kachuro 72)

International Friendly
09/02/1999 Haifa (Isr) Attendance: 10,000 Israel 2-1
Belarus (HT 1-1)
Scorer: Baranov 28 - Booked: Yakhimovich
Team: Shantalosov (Satsunkevich 46), Yakhimovich, Lavrik,
Gurenko, Ostrovsky, Geraschenko (Kulchij 56), Tarlovsky
(Skripchenko 46), Baranov, Chayka (Balashov 46),
Max.Romaschenko, V.Makovsky (Mazur 74)

European Championship Qualifier
27/03/1999 Minsk (Bela) Attendance: 35,000 Belarus 0-1
Switzerland (HT 0-0)
Team: Tumilovich, Yakhimovich, Lavrik, Lukhvich,
Geraschenko (Skripchenko 85), Gurenko, Khatskevich,
Max.Romaschenko, Belkevich, V.Makovsky (Ostrovskiy 86),
Baranov (Chayka 59)

European Championship Qualifier
31/03/1999 Ancona (It) Attendance: 20,735 Italy 1-1
Belarus (HT 1-1)
Scorer: Belkevich 24
Team: Tumilovich, Yakhimovich, Lavrik, Lukhvich,
Ostrovskiy, Gurenko, Orlovsky, Max.Romaschenko,
Belkevich, V.Makovsky, Baranov

International Friendly
19/05/1999 Tula (Rus) Attendance: 10,000 Russia 1-1
Belarus (HT 1-0)
Scorer: Tarlovsky 46
Team: Tumilovich, Yakhimovich, Lavrik, Skripchenko
(Tarlovsky 46), Ostrovskiy, Gurenko, Baranov, Geraschenko
(Kulchij 25), Orlovskir, V.Makovsky (Ryndyuk 70),
Max.Romaschenko (Chayka 80)

European Championship Qualifier
05/06/1999 Copenhagen (Den) Attendance: 24,876 Denmark 1-
0 Belarus (HT 1-0)
Team: Tumilovich, Yakhimovich, Lavrik, Lukhvich,
Ostrovskiy (Max.Romaschenko 46), Gurenko, Khatskevich
(Kulchij 70), Orlovsky, Belkevich, V.Makovsky (Ryndyuk
85), Baranov

International Friendly
18/08/1999 Minsk (Bela) Attendance: 17,000 Belarus 0-2
Russia (HT 0-1)
Team: Tumilovich, Gurenko, Ostrovskiy, Lukhvich,
Geraschenko, Chayka (Kovalenko 66), Baranov,
Max.Romaschenko (Stripeikis 78), Kulchij, Kachuro
(Tarlovsky 53), Orlovsky (Gorovoi 45)

European Championship Qualifier
04/09/1999 Minsk (Bela) Attendance: 25,000 Belarus 1-2
Wales (HT 1-1)
Scorer: Baranov 30
Team: Tumilovich, Tarlovsky, Lavrik, Lukhvich,
Ostrovskiy, Gurenko, Baranov, Chayka, Kulchij,
V.Makovsky, Orlovsky (Max.Romaschenko 60)

European Championship Qualifier
08/09/1999 Lausanne (Swit) Attendance: 12,500 Switzerland
2-0 Belarus (HT 0-0)
Team: Afansenko, Iakimovich, Lavrik, Lukhvich,
Ostrovskiy, Gurenko, Baranov, Chayka, Kulchij (Kachuro
55), V.Makovsky (Max.Romaschenko 69), Tarlovsky

European Championship Qualifier
09/10/1999 Minsk (Bela) Attendance: 32,000 Belarus 0-0
Italy (HT 0-0)
Team: Shantalosov, Yakhimovich, Tarlovsky, Lukhvich,
Ostrovskiy, Gurenko, Baranov, Orlovsky, Chayka,
Max.Romaschenko (V.Makovsky 46), Gerasimets (Kulchij 79)

International Friendly
29/03/2000 Sofia (Bul) Attendance: 2,000 Bulgaria 4-1
Belarus (HT 2-0)
Scorer: Skripchenko 57
Team: Shantalosov, Yaskovich, Shtanyuk, Lukhvich
(Shuneiko 77), Geraschenko (Skripchenko 46), Gurenko,
Baranov (Lavrik 63), Tarlovsky (Ostrovskiy 46),
Belkevich, Hastkevich (Ryndyuk 70), Stripeikis

International Friendly
26/04/2000 Andorra le Ville (And) Attendance: 500 Andorra
2-0 Belarus (HT 0-0)
Team: Tumilovich, Yakhimovich, Shtanyuk (Lukhvich 46),
Gurenko (Gorcnoy 70), Ostrovskiy, Yaskovich, Chayka,
Tarlovsky, Stripeikis (Ryndyuk 56), V.Makovsky,
Max.Romaschenko (Orlovsky 46)

International Friendly
04/06/2000 Tallinn (Est) Attendance: 1,050 Estonia 2-0
Belarus (HT 1-0)
Booked: Lukvich, Stanyuk
Team: Tumilovich, Shtanyuk, Orlovsky, Ostrovskiy, Lukhvich,
   Ryndyuk (Vyazhevich 46), Yakhimovich, Belkevich,
   Khatskevich, Baranov (Skripchenko 46), Max.Romaschenko

International Friendly
16/08/2000 Riga (Lat) Attendance: 4,500 Latvia 0-1
Belarus (HT 0-0)
Scorer: Vasilyuk 50
Booked: Lavrik
Team: Varivonchik (V.Khomutovsky 46), Yakhimovich, Lavrik,
   Lukhvich, Shtanyuk (Shuneiko 62), Gurenko, Yaskovich
   (Milevsky 86), Max.Romaschenko (Skripchenko 57),
   Orlovsky (B.Makovsky 86), Khatskevich (Boltrushevich 80),
   Ogorodnik (Vasilyuk 46).

World Cup Qualifier
02/09/2000 Minsk (Bela) Attendance: 32,000 Belarus 2-1
Wales (HT 1-0)
Scorers: Khatskevich 39, Belkevich 56
Booked: Lukhvich, Shtanyuk
Team: Tumilovich, Yakhimovich, Yaskovich (Shuneiko 71),
Lukhvich, Shtanyuk, Gurenko, Khatskevich, Belkevich,
Max.Romaschenko (Ryndyuk 28), Vasilyuk, Orlovskir
(Skripchenko 85)

World Cup Qualifier
07/10/2000 Lodz (Pol) Attendance: 7,638 Poland 3-1
Belarus (HT 1-1)
Scorer: Ryndyuk 37
Booked: Vasilyuk, Yakhimovich, Shtanyuk, Max.Romaschenko,
Ostrovskiy
Team: Varivonchik, Yakhimovich, Ostrovskiy, Lukhvich,
Shtanyuk, Gurenko, Baranov (Lavrik 75), Belkevich,
Max.Romaschenko, Vasilyuk (Ryndyuk 34), Skripchenko
(Orlovskir 68)

World Cup Qualifier
11/10/2000 Minsk (Bela) Attendance: 21,700 Belarus 2-1
Armenia (HT 2-0)
Scorers: Khatskevich 23, Ryndyuk 33
Booked: Yakhimovich, Lukhvich
Team: Tumilovich, Yakhimovich, Ostrovskiy, Lukhvich,
Lavrik, Gurenko, Khatskevich, Belkevich, Max.Romaschenko
(Skripchenko 89), Vasilyuk (Shuneiko 60), Ryndyuk

World Cup Qualifier
24/03/2001 Kiev (Ukr) Attendance: 75,000 Ukraine 0-0
Belarus (HT 0-0)
Booked: Ostrovskiy, Yaskovich
Team: Tumilovich, Shuneiko, Yaskovich, Ostrovskiy,
Shtanyuk, Gurenko, Khatskevich, Belkevich, Milevsky,
Vasilyuk, Max.Romaschenko (Lavrik 75)

World Cup Qualifier
28/03/2001 Minsk (Bela) Attendance: 39,000 Belarus 2-1
Norway (HT 1-0)
Scorers: Khatskevich 19, Vasilyuk 93
Booked: Lavrik, Shtanyuk, Belkevich
Team: Tumilovich, Yakhimovich, Shuneiko, Lukhvich,
Shtanyuk, Gurenko, Khatskevich, Belkevich, Milevsky
(Lavrik 46), Vasilyuk, Max.Romaschenko

World Cup Qualifier
02/06/2001 Yerevan (Arm) Attendance: 6,400 Armenia 0-0
Belarus (HT 0-0)
Booked: Yakhimovich
Team: Tumilovich, Yakhimovich, Ostrovskiy, Lukhvich,
Shtanyuk (Kulchij 87), Gurenko, Khatskevich, Belkevich,
Shuneiko, Vasilyuk (Tarlovsky 80), Milevsky (Yaskovich
73)

World Cup Qualifier
06/06/2001 Oslo (Nor) Attendance: 17,164 Norway 1-1
Belarus (HT 0-1)
Scorer: Belkevich 24
Booked: Ostrovskiy, Tumilovich: Sent Off Tumilovich
Team: Tumilovich, Yakhimovich, Ostrovskiy (Tarlovsky 81),
Lukhvich, Shtanyuk, Gurenko, Khatskevich, Belkevich,
Shuneiko, Vasilyuk (Khomutovsky 80), Milevsky (Yaskovich
51)

World Cup Qualifier
01/09/2001 Minsk (Bela) Attendance: 44,000 Belarus 0-2
Ukraine (HT 0-1)
Booked: Tarlovsky
Team: Khomutovsky, Yakhimovich, Ostrovskiy (Yaskovich
53), Lukhvich, Shtanyuk, Gurenko, Khatskevich (Tarlovsky
46), Belkevich (Max.Romaschenko 60), Shuneiko,
Volodenkov, Kachuro

World Cup Qualifier
05/09/2001 Minsk (Bela) Attendance: 24,302 Belarus 4-1
Poland (HT 1-0)
Scorers: Vasilyuk 8, 46, 51, 62
Booked: Max.Romaschenko, Kachuro
Team: Tumilovich, Yakhimovich, Milevsky (Yaskovich 61),
Lukhvich, Shtanyuk, Gurenko, Max.Romaschenko, Kulchij,
Shuneiko, Kachuro, Vasilyuk (Ryndyuk 70) (Ostrovskiy 83)Overview File

About this document

With thanks to Sébastien Duret (seduret@aol.com)

Prepared and maintained by Barrie Courtney for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Author: Barrie Courtney (BzCourtney@aol.com)
Last updated: 7 Aug 2003

(C) Copyright Barrie Courtney and RSSSF 2001/03
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.